Oikeudelliset tiedot

Julkaistu:28 joulukuun 2020 Päivitetty:4 tammikuun 2024

1. VERKKOSIVUSTON TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1 Tämän verkkosivuston päätavoitteet ovat seuraavat https://fi.revieweek.com/ ovat:

1.1.1. Ilmoita mainostamatta oikeushenkilöt ja yksityishenkilöt (jotka aikovat tilata, ostaa tai käyttä tavaroita, töitä tai palveluja yksinomaan henkilökohtaisiin, perheeseen, kotitalouteen tai muihin tarpeisiin, jotka eivät liity yritystoimintaan; yksityisyrittäjät ja ammatinharjoittajat, jotka ovat tuloverovelvollisia):

 • valmistajat, esittäjät, maahantuojat, myyjät, tiedonkeruuyhteisöjen omistajat, valmistajan (myyjän) valtuuttamat organisaatiot tai yksittäiset yrittäjät ja niiden tavarat, palvelut ja teokset (esimerkiksi tietojen julkaiseminen organisaation olemassaolosta, mutta ilman, että tarkoituksena on herättää huomiota kyseiseen organisaatioon, herättää tai ylläpitä kiinnostusta sitä kohtaan ja edistää sitä markkinoilla),
 • Palaute – kirjalliset lausunnot, joissa ilmaistaan henkilökohtainen emotionaalinen ja arvioiva suhtautuminen tilattuihin, ostettuihin, käytettyihin tavaroihin, teoksiin ja palveluihin sekä niiden valmistajiin, esittäjiin, maahantuojiin, myyjiin, tiedonkeruuyhteisöjen omistajiin, valmistajan (myyjän) valtuuttamiin organisaatioihin tai yksittäisiin yrittäjiin ilman, että tarkoituksena on herättää huomiota kohomeeseen, ilman, että muodostetaan ja ylläpidetään kiinnostusta, edistetään kohdetta, josta palaute annetaan (esimerkiksi valitusten lähettäminen). 

1.1.2. Mainosten sijoittaminen valmistajat, esittäjät, maahantuojat, myyjät, tiedonkeruuyhteisöjen omistajat, valmistajan (myyjän) valtuuttamat organisaatiot tai valmistajan (myyjän) valtuuttamat yksittäiset yrittäjät sekä niiden tavarat, palvelut ja teokset.

1.2 Verkkosivusto rohkaisee kävijöitä kommunikoimaan kulttuurisesti ja kunnioittavasti ja vaihtamaan mielipiteitä valmistajista, esiintyjistä, maahantuojista, vähittäiskauppiaista, informatioagregaattien omistajista ja heidän tuotteistaan, palveluistaan ja teoksistaan.

1.3 Verkkosivuston hallinto, verkkosivusto ei ole joukkotiedotusväline.

2. OIKEUSPERUSTA TIEDOTTAMISELLE

2.1. Lain mukaan:

 • Jokaiselle taataan ajatuksen- ja sananvapaus.
 • Ketään ei saa pakottaa ilmaisemaan mielipiteitään ja uskomuksiaan tai perumaan niitä.
 • Jokaisella on oikeus vapaasti etsiä, vastaanottaa, välittää, tuottaa ja levittää tietoa millä tahansa laillisella tavalla. 

2.2. Ihmis- ja kansalaisoikeuksien ja -vapauksien käyttäminen ei saa loukata muiden oikeuksia ja vapauksia; ihmis- ja kansalaisoikeuksia ja -vapauksia voidaan rajoittaa liittovaltion lailla vain siinä määrin kuin se on tarpeen perustuslaillisen järjestyksen perusteiden, moraalin, terveyden, muiden oikeuksien ja laillisten etujen, maanpuolustuksen ja valtion turvallisuuden suojelemiseksi.

2.3 Perustuu ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 10 artiklaan:

 • Jokaisella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Tähän oikeuteen kuuluuu vapaus olla mielipiteitä sekä vapaus vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia ilman julkisen vallan puuttumista asiaan ja rajoista riippumatta.
 • Näiden vapauksien käyttämiseen voidaan soveltaa sellaisia muodollisuuksia, ehtoja, rajoituksia tai seuraamuksia, joista on laissa säädetty ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa, kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, järjestyshäiriöiden tai rikosten ehkäisemiseksi, terveyden tai moraalin suojelemiseksi, toisten maineen tai oikeuksien suojelemiseksi, luottamuksellisesti saatujen tietojen paljastumisen estämiseksi tai oikeuden auktoriteetin ja puolueettomuuden ylläpitämiseksi.

2.4. Lain mukaan:

 • Tieto on tietoa (viestejä, tietoja) riippumatta siitä, missä muodossa se esitetään.
 • Kansalaisilla (yksityishenkilöillä) ja organisaatioilla (oikeushenkilöillä) on oikeus etsiä ja saada tietoja missä tahansa muodossa ja mistä tahansa lähteestä liittovaltion laeissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
 • Tietojen saantia koskevat rajoitukset vahvistetaan liittovaltion laeilla perustuslaillisen järjestyksen perusteiden, moraalin, terveyden, muiden henkilöiden oikeuksien ja laillisten etujen, maanpuolustuksen ja valtion turvallisuuden suojelemiseksi.

2.5 Mainonta – tiedotus, jota levitetään millä tahansa tavalla, missä tahansa muodossa ja millä tahansa välineellä, joka on suunnattu määrittelemättömälle henkilöryhmälle ja jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota mainonnan kohneeseen, herättää tai ylläpitää kiinnostusta sitä kohtaan ja edistä sitä markkinoilla.

2.6 Sivuston hallinta https://fi.revieweek.com/ tarjoaa foorumin, jossa eri henkilöt voivat julkaista tietoja, mikä ei sinänsä merkitse sitä, että hallinto hyväksyisi sivustolla julkaistuja tietoja. Samalla hallinto on tai voi olla velvollinen poistamaan tiettyjä tietoja. Riippuen sivustolla julkaistujen tietojen sisällöstä hallinto on myös velvollinen ottamaan yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin laittomien tekojen estämiseksi tai tukahduttamiseksi ja osallistumaan asiaa koskeviin menettelyihin.

2.7 Sivuston hallintovelvollisuus https://fi.revieweek.com/ poistaa tiedot:

 • Liittovaltion lainsäädännön vaatimukset (esim. kunnianloukkauskielto, kehotukset ääriliikkeiden toimintaan),
 • Tietoja voidaan käyttää myös tietolähteenä esimerkiksi silloin, kun on kyse oikeusvoimaiseksi tulleesta kantelusta kunnianloukkauksesta tai ääriaineksista.

3. TIETOJEN POISTAMISMENETTELY

3.1 Sivuston ylläpito on velvollinen poistamaan arvostelun, palautteen, kommentin tai muuten ilmaistun ajatuksen, joka sisältää tietoja, jotka on poistettava liittovaltion lain tai viranomaisen lainvoimaisen päätöksen vastaisina. Poistettaessa hallinto tekee merkinnän ”Poistettu sivuston sääntöjen rikkomisen vuoksi”.

3.2 Hallinto säilyttää 3 (kolmen) vuoden ajan kopiot verkkosivuston sivuista, joilla on arvosteluja, palautetta, kommentteja tai muutoin ilmaistuja ajatuksia, jotka on tehty ennen sanojen ja kuvien poistamista sivustolta, asianomaisten osapuolten esittämien vaatimusten varalta.

3.3 Verkkosivuston ylläpidolla on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa kokonaan tai osittain kaikki ilmaisut, jotka sisältävät tietoja, jotka olisi poistettava liittovaltion lakia tai viranomaisen päätöstä rikovkina, ja jotka sisältävät suoraan tällaisia poistettavia tietoja (esimerkiksi poistamalla vain se osa vastauksesta, joka sisältä rivouksia).

3.4 Arvostelun, palautteen, kommentin tai muulla tavoin ilmaistun ajatuksen poistaminen kokonaan tai osittain Sivuston ylläpidon toimesta tarkoittaa, että tällaisen tiedon lähettäneelle henkilölle annetaan varoitus Sivuston sääntöjen rikkomisesta. https://fi.revieweek.com/.

3.5 Jos sivustolla julkaistaan kahdesti tietoja, joiden julkaiseminen on kielletty lailla tai tuomioistuimen päätöksellä (sivuston sääntöjen rikkominen), sivuston ylläpidolla on oikeus estä toistaiseksi pääsy sivustolle sen julkaisseelle henkilölle korvaamatta tälle henkilölle mainostamisesta sivustolla aiheutuneita kustannuksia tai muita menetyksiä, vahinkoja.

3.6. Sivuston hallinnolla on oikeus tarjota käyttäjälle mahdollisuus vaihtaa avatar (”käyttäjän kuva”), joka sisältää laissa kiellettyjä tietoja (esimerkiksi ryöstö- ja murhakutsuja, alastomia ruumiinosia), avatariin, jossa on laillisia tietoja. Jos käyttäjä kieltäytyy hyväksymästä tällaista tarjousta, sivuston ylläpito estä toistaiseksi kyseisen käyttäjän pääsyn sivustolle ilman, että hänelle korvataan sivustolla mainostamisesta aiheutuneita kustannuksia tai muita tappioita tai vahinkoja.

3.7 Verkkosivuston ylläpidolla on oikeus vaatia korvausta menetyksistä (todellisista vahingoista ja menetetyistä voitoista), joita liittovaltion lain tai viranomaisen päätöksen vastaisesti tietoja julkaisseelle henkilölle aiheutuu tällaisen julkaisun seurauksena.

3.8 Verkkosivuston ylläpito ei missään tapauksessa ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustoille johtavista linkeistä, mukaan lukien sen sivun sisältö, johon verkkosivustomme käyttäjä viittaa.

3.9 Jos sinulla on kysyttävä verkkosivustolla julkaistujen tietojen poistamisesta tai tilapäisestä salaamisesta, ota meihin yhteyttä verkkosivuston henkilökohtaisen tilisi kautta tai sähköpostitse: [email protected].

3.10. Verkkosivuston ylläpidolla on oikeus pyytää henkilöiltä, jotka ottavat yhteyttä siihen tai jotka ovat julkaisseet tietoja verkkosivustolla, asiakirjoja, joilla vahvistetaan niiden sanat (esim. vahvistus tavaroiden ostamisesta organisaatiolta, josta käyttäjä on jättänyt palautetta, lisenssin saatavuus, valtuutetun viranomaisen päätös), sekä oikeudelliset perustelut tietojen poistamista/julkaisemista koskevalle pyynnölle liittovaltion lainsäädännön normiin viitaten.

4. TIETOJEN POISTAMINEN ILMAN VIRANOMAISEN PÄÄTÖSTÄ

Sivuston hallinta https://fi.revieweek.com/ poistaa seuraavat tiedot verkkosivustolta, jos ne havaitaan itsenäisesti tai jos joku henkilö esittää niitä koskevan säännellyn ja dokumentoidun pyynnön.

4.1 Propaganda tai kiihottaminen, joka lietsoo sosiaalista, rodullista, kansallista tai uskonnollista vihaa ja vihamielisyyttä; propaganda sodan, sodan, väkivaltaisten tekojen, sosiaalisen, rodullisen, kansallisen, uskonnollisen tai kielellisen ylivallan puolesta.

4.2 Yksityiselämä, henkilökohtaiset ja perhesalaisuudet; kirjeenvaihdon, puhelinkeskustelujen, posti-, lennätin- ja muun viestinnän salassapito.

4.3 Ihmisarvoa ja julkista moraalia loukkaavalla sopimattomalla tavalla ilmaiseminen, joka on selvää epäkunnioitusta yhteiskuntaa, valtiota, maan virallisia valtiollisia symboleja, perustuslakia tai maassa valtiovaltaa käyttäviä elimiä kohtaan.

4.4. Sisältää kehotuksia joukkomellakoihin, ääriainesten toimintaan, osallistumista vakiintuneen järjestyksen vastaisesti järjestettyihin (julkisiin) joukkotapahtumiin, julkisesti merkittävä harhaanjohtavaa tietoa, jota levitetään luotettavien viestien varjolla ja joka vaarantaa kansalaisten hengen ja (tai) terveyden, omaisuuden, uhkaa yleisen järjestyksen ja (tai) yleisen turvallisuuden joukkomurrolla tai uhkaa häiritä elämä ylläpitävien laitosten toimintaa tai häiritä niiden toimintaa,

4.5 Luottamukselliset tiedot, joihin pääsy on rajoitettu liittovaltion laeilla. Tällaisia tietoja ovat:

4.5.1. Valtiosalaisuudet

4.5.2. tiedot kansalaisen yksityiselämään liittyvistä tosiseikoista, tapahtumista ja olosuhteista, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa (henkilötiedot). Erityisesti on kiellettyä julkaista verkkosivustolla seuraavia tietoja https://fi.revieweek.com/ kolmansien osapuolten henkilötiedot (puhelinnumerot, asuin- tai oleskelupaikan rekisteröintiosoitteet, sähköpostiosoitteet, pankkikortin numerot, valokuvat jne.), valokuvat heidän omaisuudestaan, kolmansien osapuolten kirjeenvaihto ja neuvottelut, jotka on vastaanotettu kolmansien osapuolten avoimilta tai suljetuilta henkilökohtaisilta (ei liikesivuilta) Internetissä, heidän kanssaan käydyn yksityisen kirjeenvaihdon aikana, joka ei liity heidän liiketoimintaansa, heidän sukulaisiltaan, ystäviltään, JOS nämä kolmannet osapuolet eivät ole kirjallisesti antaneet suostumustaan tällaiseen sijoitukseen. Poikkeus: yksityishenkilön tuloveronumeroa, yksityisyrittäjän valtion päärekisterinumeroa, näiden henkilöiden sukunimeä, etunimeä ja isänimeä, oikeushenkilöiden johtajia, perustajia ja osakkaita sekä henkilöitä, joilla on oikeus toimia oikeushenkilöiden puolesta ilman valtakirjaa, ei käsitellä luottamuksellisina henkilötietoina. Sivuston hallinto, sivustolle rekisteröityneet henkilöt voivat käyttää arvosteluihin, palautteisiin, kommentteihin, muihin mielipiteenilmaisuihin kolmansien osapuolten henkilötietoja siinä määrin kuin ne eivät ylitä julkisesti saatavilla olevissa valtion tietojärjestelmissä, hakemistoissa (esim. oikeudenkäynti-, osoite- ja puhelinluetteloissa) olevia kolmansia osapuolia koskevien tietojen määrää.

4.5.3 tutkinnan ja oikeudenkäynnin salaisuus, tiedot henkilöistä, joihin maan säädöksillä on päätetty soveltaa valtion suojelutoimenpiteitä, sekä tiedot tällaisiin henkilöihin kohdistuvista valtion suojelutoimenpiteistä, jos näitä tietoja ei ole laissa viitattu valtiosalaisuuden piiriin kuuluviin tietoihin.

4.5.4. virkasalaisuudet – viranomaistiedot, joiden saatavuutta viranomaiset ovat rajoittaneet liittovaltion lakien mukaisesti.

4.5.5. Ammatilliseen toimintaan liittyvät tiedot, joiden saantia on rajoitettu perustuslain ja liittovaltion lakien mukaisesti (lääkärin, notaarin, asianajan salassapitovelvollisuus, kirjeenvaihdon, puhelinkeskustelujen, posti-, lennätin- tai muun viestinnän salaisuus jne). Sivustolla julkaistuja tietoja, jotka yksityishenkilöt ovat hankkineet suorittaessaan ammattitehtäviään tai organisaatiot suorittaessaan tietyntyyppistä toimintaa (ammattisalaisuus), ei poisteta sivustolta, ellei kyseisiä henkilöitä vaadita liittovaltion laeissa pitämäään tällaisia tietoja luottamuksellisina.

4.5.6 liikesalaisuus – liiketoimintaan liittyvät tiedot, joiden saantia on rajoitettu siviililain ja liittovaltion lakien mukaisesti.

4.5.7. tiedot keksinnön, hyödyllisyysmallin tai teollismallin luonteesta ennen niiden virallista julkaisemista.

4.5.8. Tuomittujen henkilöiden henkilörekistereihin sisältyvät tiedot sekä muut kuin julkisesti saatavilla olevat tiedot oikeustoimien täytäntönöpanosta sekä muiden elinten ja virkamiesten toimista.

4. 6. Väkivallan ja/tai julmuuden oikeuttaminen tai sen sallimisen perusteleminen tai ihmisiin tai eläimiin kohdististuvien väkivaltaisten tekojen rohkaiseminen. Julmuutta, fyysistä ja/tai henkistä väkivaltaa kuvaavien kuvien tai kuvausten muodossa.

4.7. pornografisia kuvia, pornografisia kuvia, kuvia alastomista henkilöistä, jotka esitetäään kuvina tai kuvauksina seksuaalisista suhteista. Poikkeus: kirjallisuus- ja taide-esineet (elokuva, teatteri, kuvataide jne.), joita julkisen vallan perustamat organisaatiot käyttävät avoimesti.

4.8 Huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuotanto-, käyttö- ja viljelymenetelmistä sekä laittomasta kaupasta.

4.9. Itsemurhan tekotavoista ja itsemurhaan kehotuksista. 

4.10. Ulkomaisen agentin tehtäviä hoitava ulkomainen tiedotusväline.

4.11. Laittoman toiminnan oikeuttaminen.

4.12. jotka sisältävät säädytöntä kieltä, säädyttömiä ja loukkaavia kuvia, vertauksia ja ilmaisuja, mukaan lukien sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, ammattiin, sosiaaliryhmään, ikään, henkilön ja kansalaisen kieleen, virallisiin valtiollisiin symboleihin (liput, vaakunat, hymnit), uskonnollisiin symboleihin, maan kansojen kulttuuriperintökohteisiin (historialliset ja kulttuurimuistomerkit) ja maailmanperintöluetteloon sisältyviin kulttuuriperintökohteisiin viittaavat kuvat, vertaukset ja ilmaisut.

4.13. Toisen henkilön kunniaa ja arvokkuutta halventavalla tavalla ilmaistuna.

4.14. Lasten rohkaiseminen tekemällä tekoja, jotka vaarantavat heidän henkensä ja/tai terveytensä, mukaan lukien itsensä vahingoittaminen, itsemurha tai toisten ihmisten elämä ja/tai terveys, tai joiden tarkoituksena on houkutella tai muutoin saada lapset mukaan tällaisten tekojen tekemiseen.

4.15. Lapsia voidaan motivoida käyttämään huumausaineita, psykotrooppisia ja/tai päihdyttäviä aineita, tupakkatuotteita, nikotiinipitoisia tuotteita, alkoholi- ja alkoholipitoisia tuotteita, osallistumaan uhkapeleihin, prostituutioon, irtolaisuuteen tai kerjäämiseen.

4.16. kieltää perhearvot, edistää ei-perinteisiä seksuaalisuhteita ja ruokkii epäkunnioitusta vanhempia ja/tai muita perheenjäseniä kohtaan.

4.17. Laittomien tekojen (laiminlyöntien) seurauksena kärsimään joutuneesta alaikäisestä, mukaan lukien alaikäisen, hänen vanhempiensa ja muiden laillisten edustajiensa nimet, etunimet, isänimet, valokuva- ja videokuvat, alaikäisen syntymäaika, äänitallenteet hänen äänestään, hänen asuinpaikkansa tai tilapäinen asuinpaikkansa, opiskelu- tai työpaikkansa sekä muut tiedot, joiden avulla alaikäinen voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa.

4.18. joka herättää lapsissa pelkoa, kauhua tai paniikkia, mukaan lukien kuva tai nöyryyttävä kuvaus väkivallattomasta kuolemasta, sairaudesta, itsemurhasta, onnettomuudesta, tapaturmasta tai katastrofista ja (tai) niiden seurauksista.

4.19. sisältä tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteita tai niiden hankkimiseen tarvittavia tietoja tieto- ja televiestintäverkkojen, myös Internetin, avulla. Tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien haltijalla on oikeus lähettä lausunto tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien loukkauksesta (jäljempänä lausunto) sivuston ylläpidolle, jos tällaisia tietoja julkaistaan sivustolla ilman hänen suostumustaan tai muuta laillista perustetta. Vaatimuksen voi lähettää tekijänoikeuden haltijan lain mukaisesti valtuuttama henkilö. Hakemuksen on sisällettävä tiedot tekijänoikeuden haltijasta tai tekijänoikeuden haltijan valtuuttamasta henkilöstä (jos hakemuksen lähettä tällainen henkilö), jäljempänä ’hakija’. Yksityishenkilön osalta – täydellinen nimi, passitiedot (sarja ja numero, myöntämispäivä), yhteystiedot (puhelin- ja (tai) faksinumerot, sähköpostiosoite); oikeushenkilön osalta – nimi, sijainti ja osoite, yhteystiedot (puhelin- ja (tai) faksinumerot, sähköpostiosoite); tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohdetta koskevat tiedot, jotka on sijoitettu sivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta sivuston sivusta, jolle tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohdetta koskevat tiedot tai tiedot, jotka ovat tarpeen niiden saamiseksi tieto- ja televerkkojen avulla, on sijoitettu ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta siitä, että tekijänoikeuden haltijalla on oikeudet tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteeseen, joka on sijoitettu sivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta siitä, että tekijänoikeuden haltijalla ei ole lupaa sijoittaa tietoja, jotka sisältävät tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteen, tai tietoja, jotka ovat tarpeen niiden saamiseksi tieto- ja televiestintäverkkojen välityksellä; hakijan suostumus henkilötietojensa käsittelyyn (jos hakija on luonnollinen henkilö). Jos hakemuksen jättäessä valtuutettu henkilö, hakemukseen on liitettävä jäljennös (kirjallisessa tai sähköisessä muodossa olevasta) asiakirjasta, jossa todistetaan hänen valtuutensa. Jos hakemuksessa on puutteellisia tietoja, epätarkkuksia tai virheitä, hallinnolla on oikeus lähettä hakijalle ilmoitus annettujen tietojen selventämisestä 24 (kahdenkymmeneljän) tunnin kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Tämä ilmoitus voidaan lähettää hakijalle kerran. Hakijan on kahdenkymmeneljän (24) tunnin kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin puuttuvien tietojen täydentämiseksi, epätarkkuuksien ja virheiden korjaamiseksi ja lähetettävä sivuston hallinnolle tarkennetut tiedot. Sijoituspaikan hallinto poistaa kyseiset tiedot kahdenkymmeneljän (24) tunnin kuluessa siitä päivästä, jona hakija on vastaanottanut hakemuksen tai tarkennetut tiedot. Poikkeus: Jos hallinnolla on todisteita, jotka vahvistavat tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteen sisältävän tiedon tai sen hankkimiseen tarvittavien tietojen sijoittamisen laillisuuden tieto- ja televiestintäverkkoja käyttäen, sivuston hallinto ei voi ryhtyä edellä mainittuihin toimenpiteisiin, vaan sen on lähetettävä hakijalle ilmoitus, jossa on mukana asiaankuuluvat todisteet. Näitä sääntöjä sovelletaan yhtä laikeudenhaltijaan kuin lisenssinsaajaan, joka on saanut yksinoikeuslisenssin tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien kohteeseen.

4.20. sellaisen tuotteen mainonta, jonka mainonta on kielletty tietyllä tavalla, tiettynä aikana tai tietyssä paikassa, jos se toteutetaan sellaisen toisen tuotteen mainonnan varjolla, jonka tavaramerkki tai palvelumerkki on identtinen tai sekoitettavissa oleva samankaltainen kuin sen tuotteen tavaramerkki tai palvelumerkki, jonka mainontaan sovelletaan asiaankuuluvia vaatimuksia ja rajoituksia, sekä tällaisen tuotteen valmistajan tai myyjän mainonnan varjolla.

4.21. Negatiivisen asenteen muodostaminen henkilöihin, jotka eivät käytä mainostettuja tuotteita, tai tällaisten henkilöiden tuomitseminen.

4.22. Maininta siitä, että valtion tai paikallisviranomaiset tai niiden virkamiehet tukevat mainoksen kohdetta.

4.23. Tupakanpolton tai nikotiinipitoisten tuotteiden nauttimisen tai alkoholijuomien nauttimisen prosessien osoittaminen.

4.24. Lääketieteellisen ja farmaseuttisen henkilökunnan kuvien käyttäminen.

4.25. maininta siitä, että mainostettu tuote on valmistettu ihmisalkion kudoksesta.

4.26. Viittaus mainonnan kohteen terapeuttisiin ominaisuuksiin eli myönteiseen vaikutukseen sairauden kulkuun, lukuun ottamatta viittauksia lääkkeiden, lääketieteellisten palvelujen, mukaan lukien ennaltaehkäisy-, diagnosointi-, hoito- ja lääkinnällisen kuntoutuksen menetelmät, sekä lääkinnällisten laitteiden mainonnassa.

4.27. Ilman olennaisia tietoja mainostetusta tuotteesta, sen osto- tai käyttöehdoista, jos tämä vääristä tietojen merkitystä ja johtaa mainoksen kuluttajia harhaan.

4.28. Ilmoittamatta mainonnan kohteen arvoa ruplina.

4.29. Alaikäisten suojelemiseksi heidän luottamuksensa väärinkäytöltä ja kokemattomuudeltaan mainonta ei ole sallittua:

4.29.1. Vanhempien ja kasvattajien mustamaalaaminen ja alaikäisten luottamuksen horjuttaminen heihin.

4.29.2. Alaikäisten rohkaiseminen taivuttelemaan vanhempiaan tai muita henkilöitä ostamaan mainostettu tuote.

4.29.3. luodaan alaikäisten keskuudessa vääristynyt käsitys tavaroiden kohtuuhintaisuudesta kaikkien tulotasojen perheille.

4.29.4. Annetaan alaikäisille vaikutelma, että mainostetun tuotteen hallussapito antaa heille etulyöntiaseman ikätovereihinsa nähden.

4.29.5. alemmuuskompleksin muodostuminen alaikäisissä, joilla ei ole mainostettua tuotetta hallussaan.

4.29.6. Alaikäisten näyttäminen vaarallisissa tilanteissa, mukaan lukien tilanteet, jotka rohkaisevat alaikäisiä tekemään tekoja, jotka vaarantavat heidän henkensä ja/tai terveytensä, mukaan lukien heidän terveydelleen aiheutuva haitta.

4.29.7. Mainostetun tuotteen käyttöön vaadittavien taitojen aliarviointi sen ikäryhmän alaikäisten keskuudessa, jolle tuote on tarkoitettu.

4.29.8. Alaikäisten alemmuuskompleksin muodostuminen heidän ulkoisen epämiellyttävyytensä vuoksi.

4.30. Mainostaa tavaroita, joiden valmistus ja/tai myynti on kielletty maan lainsäädännössä:

4.30.1. Huumausaineet, psykotrooppiset aineet ja niiden lähtöaineet, huumausaineita tai psykotrooppisia aineita tai niiden lähtöaineita sisältävät kasvit ja niiden osat, jotka sisältävät huumausaineita tai psykotrooppisia aineita tai niiden lähtöaineita, sekä uudet mahdollisesti vaaralliset psykoaktiiviset aineet.

4.30.2. Muut räjähdysaineet ja materiaalit kuin pyrotekniset tuotteet.

4.30.3. Ihmisen elimet ja/tai kudokset osto- ja myyntiesineinä.

4.30.4. tavarat, jotka ovat valtion rekisteröinnin alaisia, jos tällaista rekisteröintiä ei ole tehty.

4.30.5. tavarat, joihin sovelletaan pakollista sertifiointia tai muuta pakollista vahvistusta teknisten määräysten noudattamisesta, jos tällaista sertifiointia tai vahvistusta ei ole, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointiin (vahvistamiseen) liittyvät työt tai palvelut, mukaan luettuna näiden töiden ja (tai) palvelujen suorittamiseen tarvittavien asiakirjojen hyväksyminen ja tarkastaminen, joita suorittavat henkilöt, joita ei ole akkreditoitu kansalliseen akkreditointijärjestelmään (jos tällaista akkreditointia edellytetäään lainsäädännössä).

4.30.6. tavarat, joiden tuotantoon ja/tai myyntiin tarvitaan lisenssejä tai muita erityislupia, jos tällaisia lupia ei ole olemassa.

4.30.7. Tupakka, tupakkatuotteet, tupakkatuotteet ja tupakointitarvikkeet, mukaan lukien piiput, vesipiiput, savukepaperi, sytyttimet.

4.30.8. Raskauden keskeyttämiseen liittyvät lääketieteelliset palvelut

4.30.9. palvelut, jotka liittyvät jatkotutkintotöiden, tieteellisten raporttien laatimiseen ja kirjoittamiseen, tieteellisten tutkintotöiden keskeisistä tuloksista laadittuihin tieteellisiin raportteihin (väitöskirjat) ja muihin töihin, joita valtion tieteellinen todististusjärjestelmä tarjoaa tai jotka ovat välttämättömiä opiskelijoille väli- tai loppututkinnon suorittamiseksi.

4. 31. ilmeisesti sivuston hallinnolle kaikki tiedot, jotka eivät vastaa todellisuutta, sekä tiedot, jotka vahingoittavat henkilön kunniaa, arvokkuutta tai kaupallista mainetta. Sivuston hallinnolla on objektiivisesti rajalliset mahdollisuudet määrittää kävijöiden sivustolle lähettämien tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tällaisen tarkastuksen asettaminen sivuston ylläpidolle olisi poikkeus sananvapauden perustuslaillisista takeista – ylläpidolla on selvä velvollisuus poistaa herjaavat tiedot, jos niiden epäluotettavuutta ei voida kiistää (erityisesti, jos sitä ei ole vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä), ja siksi tällaisissa tapauksissa ennen tuomioistuimen päätöstä sivuston ylläpito ei voi olla vastuussa siitä, että se kieltäytyy poistamasta kyseisiä tietoja sivustolta.

5. TIETOJEN POISTAMINEN VIRANOMAISEN PÄÄTÖKSEN PERUSTEELLA

5.1 Sivuston hallinta https://fi.revieweek.com/ on velvollinen poistamaan edellisessä jaksossa luetellut tiedot verkkososivustolta viranomaisen lainvoimaisen päätöksen perusteella.

5.2 Tietojen poistamisesta kiinnostuneen henkilön on ilmoitettava sivuston hallinnolle viranomaisen oikeudellisesti sitovasta päätöksestä. Jos laitosalueen hallinto on osallistunut viranomaismenettelyyn, sen tieto viranomaisen päätöksestä on implisiittinen, eikä sen tarvitse esittä erillistä asiakirja-aineistoa päätöksestä.

6. KUNNIANLOUKKAAVAT TIEDOT

6.1 Kansalaisella on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen kunniaansa, arvokkuuttaan tai kaupallista mainettaan halventavat tiedot kumotaan, ellei tällaisen tiedon levittäjä osoita, että se on totta. Kansalaisen kunnian, arvokkuuden ja kaupallisen maineen suojelu hänen kuolemansa jälkeen on sallittua asianomaisten henkilöiden pyynnöstä.

6.2 Jos henkilöä, joka on levittänyt kansalaisesta totuudenvastastaista tietoa tai kansalaisen kunniaa, ihmisarvoa tai kaupallista mainetta halventavaa tietoa, ei voida tunnistaa, kansalaisella, josta tällaista tietoa on levitetty, on oikekeus hakea tuomioistuimelta, että levitetty tieto tunnustetaan totuudenvastaiseksi.

6.3 Kansalaisen maineen suojaa koskevia sääntöjä sovelletaan vastaavasti oikeushenkilön maineen suojaan.

6.4 Sellaisen henkilön kunnian, ihmisarvon ja kaupallisen maineen oikeudellista suojaa, jota vastaan on levitetty herjaavaa tietoa, ei suljeta pois myöskään silloin, kun tiedon levittäjää ei voida tunnistaa (esim. lähettämällä nimettömiä kirjeitä kansalaisille ja järjestöille tai levittämällä tietoja internetissä tunnistamattoman henkilön toimesta). Tällaisessa tapauksessa tuomioistuin voi asianomaisen henkilön hakemuksesta julistaa hänestä levitetyt tiedot totuudenvastaisiksi tai herjaaviksi.

6.5 Kunnian, ihmisarvon ja yritysmaineen suojaamista koskevien vaatimusten asianmukaisia vastaajia ovat todellisuutta vastaamattomien kunnianloukkaavien tietojen laatijat sekä tiedot levittäneet henkilöt.

6.6. Alle Levitys kansalaisten kunniaa ja arvokkuutta tai kansalaisten ja oikeushenkilöiden kaupallista mainetta loukkaavilla tiedoilla tarkoitetaan tällaisten tietojen julkaisemista lehdistössä, radio- ja televisiolähetyksiä, uutisfilmeissä ja muissa joukkotiedotusvälineissä esitettyjä, Internetissä ja muilla televiestintävälineillä levitettyjä, työtodistuksissa, julkisissa puheissa, virkamiehille osoitetuissa lausunnoissa tai missä tahansa muodossa, myös suullisesti, vähintään yhdelle henkilölle välitettyjä tietoja. Tällaisten tietojen toimittamista henkilölle, jota ne koskevat, ei voida pitä tietojen levittämisenä, jos tiedot toimittanut henkilö on toteuttanut riittävät salassapitotoimenpiteet estääkseen tietojen joutumisen kolmansien osapuolten tietoon.

6.7. Sopimaton Tiedot ovat väitteitä tosiseikoista tai tapahtumista, joita ei todellisuudessa tapahtunut sinä ajankohtana, johon riidanalainen tieto liittyy. Tuomioistuimen päätöksiin ja tuomioihin, esitutkintapäätöksiin ja muihin oikeudenkäynti- tai muihin virallisiin asiakirjoihin sisältyviä tietoja, joihin voidaan hakea muutosta ja joihin voidaan hakea muutosta muulla laissa säädetyllä oikeudellisella menettelyllä, ei voida pitää totuudenvastaisina.

6.8. HerjaavaTieto, joka sisältää väitteitä siitä, että kansalainen tai oikeushenkilö on rikkonut voimassa olevaa lainsäädäntöä, että hän on syyllistynyt kunniattomaan tekoon, että hän on käyttäytynyt epäasiallisesti, epäeettisesti henkilökohtaisella, julkisella tai poliittisella tavalla, että hän on ollut epärehellinen elinkeinoelämässä ja liiketoiminnassaan, että hän on rikkonut liike-elämän etiikkaa tai liike-elämän tapoja, mikä vahingoittaa kansalaisen kunniaa ja arvokkuutta tai kansalaisen tai oikeushenkilön liiketoiminnallista mainetta, on erityisesti tieto, joka ei ole totta.

6.9. erottaa nämä kaksi toisistaan:

 • Tapahtuneet tosiseikkoja koskevat väitteet, joiden todenperäisyys voidaan todentaa,
 • arvomaailmat, mielipiteet ja uskomukset, jotka eivät ole oikeudellisen suojan kohteena, koska vastaajan subjektiivisten mielipiteiden ja näkemysten ilmaisuna niitä ei voida testata todellisuutta vasten.
Sivuston kartta